Groot assortiment, voordelig en snel geleverd. Verstuurd binnen Nederland vanaf €3,95, België €7,95 en Duitsland €8,25 (Let op! Nieuwe Tarieven)
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gordijnhaakjes.nl


Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u overgaat tot het bestellen van artikelen in de gordijnhaakjes.nl webwinkel.

Gordijnhaakjes.nl is een onderdeel van Fourniturenshop.nl
De wederpartij bij de overeenkomst met u is Fourniturenshop.nl,  Voormeerstraat 22, 2493WH Den Haag, Nederland(let op! geen bezoekadres), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te DEN HAAG onder nummer 57824576 (Fourniturenshop vof).

Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Fourniturenshop. Wanneer u iets bestelt op onze Fourniturenshop website (www.Fourniturenshop.nl) of een webpagina die rechtstreeks met onze website is verbonden (Website), of een aanbieding van Fourniturenshop aanvaardt, betekent dit dat u instemt met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Het is alleen mogelijk af te wijken van deze Algemene Voorwaarden indien dit schriftelijk met Fourniturenshop is overeengekomen.

Onze website, aanbiedingen en prijzen
De Website en de informatie die daarop vertoond wordt (daaronder begrepen logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische voorstellingen, foto’s, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties en programmatuur) worden verstrekt in de huidige vorm ("as is") en zonder enige vorm van garantie. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken en is geen advies. Fourniturenshop garandeert niet dat de op de Website aanwezige informatie en/of faciliteiten juist, volledig of actueel is.

De aanbiedingen op onze Website en eventueel opgegeven levertermijnen zijn vrijblijvend en niet bindend tegenover Fourniturenshop. Fourniturenshop is evenmin gebonden door evidente typefouten en vergissingen in omschrijvingen in reclame- en andere uitingen in de aanbieding en op onze Website. Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldvormings- en weergavetechnologieën. Fourniturenshop is niet aansprakelijk voor deze verschillen en afwijkingen.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen staan vermeld in Euro. Fourniturenshop behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar prijzen en producten voordat u een bestelling heeft geplaatst. Fourniturenshop behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Fourniturenshop brengt verzendkosten in rekening. De verzendkosten variëren per product en nadere informatie daarover staat vermeld onder het kopje "Klantenservice" op onze Website. Deze kosten zullen, indien van toepassing, apart gespecificeerd en in rekening worden gebracht en opgeteld worden bij het totaal bedrag van de bestelling.

Hoe komt er een overeenkomst met u tot stand?
U kunt uitsluitend als consument producten op onze Website bestellen, dus niet als wederverkoper. De minimumleeftijd voor de aankoop van producten via onze Website is 16 jaar.

Door u via de Website geplaatste bestellingen voor door Fourniturenshop daarop aangeboden producten zijn een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt pas tot stand nadat Fourniturenshop de door u geplaatste bestelling per e-mail heeft bevestigd. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u de bestelling annuleren.

U garandeert dat de door u aan Fourniturenshop verstrekte gegevens in het verzoek of de bestelling juist en volledig zijn. Fourniturenshop heeft te allen tijde het recht om bestellingen vooraf te controleren of een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien Fourniturenshop uw bestelling niet binnen vijf werkdagen bevestigd heeft, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Speciale aspecten aan persoonlijk aangepaste producten
Voor zover de bestelling producten betreft die zijn vervaardigd of aangepast volgens door de klant ingediende specificaties, heeft u geen bedenkperiode, herroepingsrecht, recht van retournering of recht op ontbinding (Artikel 46d, lid 4, Boek 7 BW).

Levering
Fourniturenshop levert de bestelling aan het door u opgegeven adres. Fourniturenshop kan alleen leveren aan een leveradres dat als woon- of kantooradres in gebruik is. Leveringen geschieden op werkdagen die niet als nationale feestdag gelden. Voor elke levering dient getekend te worden voor ontvangst.

Fourniturenshop heeft het recht, voorzover redelijkerwijs mogelijk, om de bestelling in delen te leveren, zodat u de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dergelijke deelleveringen. Mocht u Fourniturenshop echter zelf verzoeken om de bestelling in delen te leveren, dan kan Fourniturenshop u extra leveringskosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Indien Fourniturenshop een deel te laat levert of er sprake is van een onjuiste deellevering, dan heeft u niet het recht eventuele andere deelbestellingen te annuleren. Op de persoon toegesneden producten worden los van eventuele andere door u bestelde standaardproducten geleverd.

Indien u uw producten per expresse geleverd wenst te ontvangen, worden er extra kosten bij u in rekening gebracht. Raadpleeg de informatie over levering en verzendkosten onder het kopje "Klantenservice" op onze Website. De vermelde levertermijnen zijn een indicatie en worden daarom niet gezien als uiterste leverdatum. Het simpele feit dat een levertermijn wordt overschreden, geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Daartoe dient Fourniturenshop eerst in gebreke te worden gesteld.

Opties bij leveringsproblemen
Indien Fourniturenshop vóór het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren, kan Fourniturenshop u een product aanbieden dat qua kwaliteit, prijs en functie gelijkwaardig is. U bent niet verplicht om het vervangende product te aanvaarden.

Indien Fourniturenshop na het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren, dan heeft Fourniturenshop het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Fourniturenshop stelt u daarvan uiteraard onmiddellijk op de hoogte en vergoedt eventuele door u gedane betalingen.

Wijze van betaling
Op onze Website onder het kopje "Klantenservice" kunt u informatie vinden over de verschillende wijzen van betaling.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van Fourniturenshop tot u alle aan Fourniturenshop verschuldigde bedragen, op grond van een of meer overeenkomsten, volledig heeft voldaan, inclusief de betaling van kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. Het is u niet toegestaan producten te verkopen, van de hand te doen of te bezwaren totdat de eigendom ervan op u is overgegaan.

Recht van retournering
Behoudens voor zover anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kunt u de ontvangen producten zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. De periode van 14 dagen begint op de dag van ontvangst van de bestelling. Het retourneren van producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. De producten, niet gemonteerd afgeknipt of gebruikt en compleet en inclusief hun originele verpakking, dienen te worden geretourneerd aan:

Fourniturenshop.nl

Koning Willem-Alexanderlaan 377

2761HK Zevenhuizen

Bij retournering in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden vergoedt Fourniturenshop het van u ontvangen aankoopbedrag minus de berekende verzendkosten in de vorm van een tegoedcode te besteden in onze webshop binnen dertig dagen na ontvangst van de retour gezonden producten.

Bij retournering van een product dat door een aan u toe te rekenen omstandigheid is beschadigd, daaronder begrepen schade als gevolg van de retournering, heeft Fourniturenshop het recht de vermindering in waarde van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het aan u te vergoeden bedrag.

Conformiteit en garantie

Op de door Fourniturenshop geleverde producten is de door de betreffende fabrikant of importeur verstrekte garantie van toepassing. Een door Fourniturenshop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten van de consument.

Binnen de grenzen van de door de wet bepaalde rechten of de door een fabrikant of importeur verstrekte garantieregeling, kunt u aanspraak maken op garantie als het defect te wijten is aan een materiaal- of constructiefout. Wij kiezen in overleg met de fabrikant of importeur voor reparatie of vervanging van het defecte (onderdeel van het) product.

Gebruik Website
Het gebruik van de Website door u is voor eigen risico. Fourniturenshop is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de informatie op de Website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website, of de prestatie van de producten, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?
U kunt schriftelijke klachten over het sluiten van de koopovereenkomst of de nakoming ervan aan het volgende adres sturen:
Fourniturenshop.nl
Postbus 38

2760AA Zevenhuizen

of

[email protected]

Toepasselijk recht
Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »